Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Global 24, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:


 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: Global 24, s.r.o., so sídlom Rudlovská 53, Banská Bystrica 974 01, IČO 44710798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.23459/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kontaktný telefonický údaj Prevádzkovateľa: t.č. .................... Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom zasiela marketingových ponúk produktov a služieb dole uvedenými spoločnosťami.
 2. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: email: dpo@swan.sk, poštová adresa: Rudlovská 53, Banská Bystrica 974 01,
 3. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu tri roky odo dňa udelenia súhlasu.
 4. ako dotknutá osoba mám právo:

  (i) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
  (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 5. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Prevádzkovateľ povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.
 6. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

Svojim elektronickým potvrdením vyjadrujem súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa elektornickej pošty a telefónne číslo spoločnosť ephoto, s.r.o. použila za účelom zasielania marketingových ponúk spoločnosti ephoto, s.r.o., Zdravie.sk, s.r.o., internet.sk, a.s., KONCEPT, s.r.o., Global 24, s.r.o., Šport 7, s.r.o. a to telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom.